REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ARTMAGAMES

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep internetowy ARTMAGAMES działający pod adresem www.artmagames.com jest prowadzony przez: PATRYCJĘ PIKIŃSKĄ, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: ARTMA PATRYCJA PIKIŃSKA z siedzibą w Kaliszu, ul. Cypriana Godebskiego 14, 62-800 Kalisz, NIP 968-093-31-19, REGON 362090505 oraz będącą właścicielem sklepu (dalej: Właściciel).
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Właściciel Sklepu Internetowego. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane 
 3. w polityce prywatności opublikowanej na stronie www.artmagames.com. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
  Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
 4. Adres Sklepu należy przez to rozumieć firmę ARTMA PATRYCJA PIKIŃSKA z siedzibą w Kaliszu, ul. Cypriana Godebskiego 14, 62-800 Kalisz;
 5. Dniu roboczym należy przez to rozumieć jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 6. Cenie należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT;
 7. Czasie realizacji zamówienia rozumie się czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je do wysyłki;
 8. Formularzu rejestracji rozumie się przez to formularz dostępny na stronie internetowej www.artmagames.com, umożliwiający utworzenie Konta;
 9. Formularzu zamówienia rozumie się przez to Usługę Elektroniczną - interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej www.artmagames.com umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 10. Kliencie - rozumie się przez to osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych prawem posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych; a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 11. Koncie rozumie się przez to Usługę Elektroniczną - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Sklep zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sklep, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie;
 12. Konsumencie rozumie się przez to Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą;
 13. Punktach Odbioru rozumie się punkty prowadzone przez Sklep, 
 14. w których można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep;
 15. Plikach elektronicznych rozumie się produkty oferowane do sprzedaży 
 16. w formie pliku do odczytania na odpowiednim urządzeniu elektronicznym;
 17. Sklepie - rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez właściciela pod adresem internetowym www.artmagames.pl. Sklep zapewnia dostarczenie Towarów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 18. Towarze - rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie.
 19. Usłudze elektronicznej rozumie się przez to usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu.
 20. Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z usług oferowanych przez Usługodawcę, świadczonych drogą elektroniczną.
 21. Usługi wszelkie mechanizmy służące do wykonania usług oferowanych przez sklep tj. foliowanie, regeneracja płyt.

II. REJESTRACJA KONTA

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym artmagames.com umożliwia Klientowi:
  1. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;
  2. składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych;
  3. przeglądanie historii zamówień;
  4. korzystanie z kodów rabatowych;
  5. korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.
 2. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym artmagames.com (założenia konta Klienta) należy wypełnić online formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.  
 3. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, artmagames, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.
 4. Rejestracja w Sklepie Internetowym artmagames.com, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego artmagames.com, są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z artmagames umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 5. Dokonując rejestracji Konta Klienta, Klient akceptuje przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności stanowiącą integralny załącznik do niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016),  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r.   i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r.,poz. 1219) w celu opisanym w punkcie 6 poniżej. Podanie danych osobowych na formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, niemniej stanowi warunek konieczny realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. 
 6. Poprzez rejestrację Klient akceptuje przetwarzanie danych osobowych w celu poprawnego zrealizowania zamówienia, a w szczególności przekazanie ich firmie przewozowej świadczącej usługi przewozu towarów w ramach usługi wybranej przez Klienta
 7. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym artmagames.com każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Klienta.
 8. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym artmagames.com i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.
 9. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego artmagames.com należy zalogować się do panelu klienta, wejść w zakładkę "zarządzanie prywatnością",a następnie zlecić administratorowi usunięcie konta poprzez wciśnięcie guzika "usuń konto". Dyspozycja usunięcia konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy z artmagames.com o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta. 
 10. Szczegółowy opis celu i zakresu przetwarzania danych osobowych Klienta oraz pozostałe informacje, których podanie jest obowiązkiem Sklepu, w tym informacje o przysługujących Klientowi uprawnieniach w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych znajdują się w załączonej Polityce Prywatności.

III. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sklep prowadzi sprzedaż Towarów i oferuje Usługi za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia są przyjmowane we wszystkie dni roku przez całą dobę (za wyjątkiem przerw technicznych niezbędnych do aktualizacji systemu).
 3. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:
  1. wyboru zamawianych Towarów lub Usług,
  2. wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i (w przypadku wyboru faktury jako dowód zakupu) danych na jakie faktura ma zostać wystawiona i dostarczona,
  3. wyboru sposobu płatności, Sklep potwierdzi Klientowi będącemu Konsumentem zawarcie umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Konsumenta wskazany podczas rejestracji.
 4. Składając Zamówienie Klient, który nie posiada Konta akceptuje niniejszy Regulamin. Klient jest związany niniejszym Regulaminem od chwili złożenia zamówienia.
 5. Klient, przesyłając do Sklepu Zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Towarów lub Usług.
 6. Przyjęcie zamówienia do realizacji płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sklepu.
 7. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sklep Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sklepu o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 7 powyżej. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu.
 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia lub jego wstrzymania bez podania przyczyny, zwłaszcza gdy:
  1. dane Klienta są nieprawdziwe, niepełne lub niepoprawne,
  2. Klient nie zaakceptuje regulaminu,
  3. formularz zamówienia jest wypełniony nieprawidłowo,
  4. w sytuacji chwilowego braku towaru w sklepie nieuwidocznionego na stronie internetowej sklepu Sprzedającego,
  5. w sytuacji w której cena podana na sklepie jest nieprawidłowa (zawyżona lub zaniżona) w wyniku błędu technicznego lub ludzkiego,
  6. w sytuacji w której Klient naruszył postanowienia niniejszego regulaminu,
  7. w sytuacji w której Klient przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego artmagames.com dokonał naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego,
  8. w sytuacji w której Klient dokonał (co najmniej jednokrotnie) zamówienia produktów płatnych podczas odbioru przedmiotu zamówienia z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających odszukanie adresata,
 10. Sprzedający zobowiązany jest do poinformowania Klienta o braku zamówionego przez niego towaru przed przyjęciem przez Sprzedawcę Zamówienia.
 11. W przypadku odmowy realizacji zamówienia lub anulowania przez Klienta złożonego zamówienia, Sprzedający dokona zwrotu nadpłaconej kwoty. Klientowi nie będą przysługiwać żadne inne roszczenia w tym zakresie.
 12. Zamówione towary przekazywane są do wysyłki w przeciągu maksymalnie 7 dni roboczych od przyjęcia zamówienia do realizacji.
 13. Towar wraz z dokumentem sprzedaży, wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 14. Przewidywany czas przygotowania Zamówienia do wysyłki wynosi 7 dni. Jest to czas, który upływa od potwierdzenia otrzymania Zamówienia i jego przyjęcia do realizacji do momentu przekazania paczki ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę, uwzględniane są tylko dni robocze.
 15. W uzasadnionych przypadkach, Sklep poinformuje Klienta o braku możliwości zrealizowania Zamówienia w ciągu 7 dni.
 16. Zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:
  1. za pośrednictwem Poczty Polskiej,
  2. za pośrednictwem firmy kurierskiej (w tym inPost),
  3. do Punktu Odbioru.
 17. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.Klient, odbierając przesyłkę z Zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki.
 18. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

IV. ZMIANY W ZAMÓWIENIACH

 1. Wprowadzanie zmian w zamówieniu możliwe jest tylko w zakresie adresu Klienta, adresu dostawy, poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem sklep@artmagames.com, za pośrednictwem formularza kontaktu na stronach pomocy lub telefonicznie.
 2. Zmiany zlecane w inny sposób niż za pośrednictwem formularza kontaktu będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela Konta.

V. USŁUGI REGENERACJI PŁYT I FOLIOWANIA

 1. Sklep oferuje profesjonalny serwis foliowania oraz regenerujący płyty CD, DVD, XBOX, XBOX 360, XBOX ONE, PS1, PS2, PS3, PS4, NINTNENDO Wii, Nintendo GameCube
 2. Sklep nie podejmuje się naprawy płyt z następującymi uszkodzeniami:
  1. Pęknięcia płyty, które obejmują obszar z danymi;
  2. Przełamania płyty;
  3. Pęknięcia na brzegu płyty;
  4. Zmiażdżenia płyty;
  5. Wgłębienia w warstwie zapisywalnej płyty;
  6. Zarysowanie płyty od strony z nadrukiem (w przypadku płyt CD).
 3. Użytkownik dokonuje zamówienia usługi foliowania płyty o wymiarach 190x14x135mm; 183x12x130mm lub innych odpowiadających pudełkom od gier na PC, NINTENDO Wii, XBOX, XBOX360, XBOX ONE, PS2, PS3, PS4.
 4. Użytkownik składa zamówienie na usługę regeneracji płyty/foliowanie płyty i dokonuje płatności.
 5. Sklep przesyła potwierdzenie zamówienia oraz informację o adresie na jaki należy przesłać płytę.
 6. W przypadku naruszenia pkt 2 powyżej, Sklep informuje o braku możliwości regeneracji płyty i nie przysługuje Użytkownikowi zwrot uiszczonej ceny.

VI. CENY TOWARÓW

 1. Wszystkie ceny towarów i usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
  1. podawane są w złotych polskich,
  2. zawierają podatek VAT,
  3. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 2. Cena podana przy każdym towarze czy usłudze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. O łącznej cenie wraz z kosztami dostawy Towaru (w tym opłatach za dostawę i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, Klient jest informowany na stronach Sklepu w chwili składania Zamówienia, poprzez zaznaczenie opcji ?Zamawiam z obowiązkiem zapłaty?
 4. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronie pn. Koszty dostawy.

VII. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary i usługi:
  1. płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki ? realizacja Zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania Zamówienia,  
  2. płatność kartą kredytową i debetową,
  3. za pośrednictwem systemu Dotpay,
  4. płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy,
  5. za pośrednictwem systemu Dotpay,
  6. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sklepu
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 4. W przypadku wybranych towarów, w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za Zamówienie.
 5. W przypadku Zamówienia składanego przez Konsumentów, Sklep przed jego złożeniem, udziela informacji o ograniczeniach dotyczących dostawy oraz akceptowanych sposobach płatności.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay

VIII. REKLAMACJE

 1. Z uwagi na używane produkty oferowane przez Sklep, towary nie są objęte gwarancją producenta lub dystrybutora.
 2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli zakupiony produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  3. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 4. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wadliwość Towarów w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Reklamacja może zostać złożona poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego znajdującego na stronie Sklepu w zakładce Zwroty i reklamacje.
 6. Klient składa reklamację pisemnie na adres: ARTMA Patrycja Pikińska, Cypriana Godebskiego 14, 62-800 Kalisz lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@artmagames.pl
 7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady oraz danych kontaktowych składającego reklamację ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 8. Aby przyspieszyć proces reklamacji do odsyłanego towaru zaleca się dołączyć dowód zakupu oraz wypełniony Formularz reklamacji, który znajduje się pod adresem: https://artmagames.com/content/11-zwroty-i-reklamacje
 9. Klient powinien dostarczyć produkt na koszt Sklepu najtańszą możliwą przesyłką rejestrowaną na adres siedziby Sklepu.
 10. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klienci będący konsumentami mogą odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni od momentu objęcia produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, za wyjątkiem umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu.

 1. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które można złożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem pocztą na adres Siedziby Firmy, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@artmagames.pl.
 2. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy, Sklep niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres za pośrednictwem którego oświadczenie zostało wysłane.
 4. Konsument wraz z odstąpieniem od umowy ma obowiązek niezwłocznie zwrócić towar, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Z uwagi na bezpieczeństwo zalecany jest zwrot towarów w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.
 5. Zwracany towar Klient powinien dostarczyć przesyłką poleconą na Adres siedziby sklepu.
 6. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Sklep dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności (cena towaru oraz koszt dostarczenia rzeczy) w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy o prawach konsumenta.
 10. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane Klientów sklepu są zbierane i przechowywane zgodnie z Polityką prywatności  dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która jest częścią tego dokumentu. 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem Sklepu z właścicielem Sklepu jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z § 15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców ze Sklepem za pośrednictwem Sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba właściciela Sklepu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Klientów będących Konsumentami, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 7. Sklep dokonuje wszystkich działań by zapewnić bezpieczeństwo danych Klienta. Zaleca się zachowanie wszelkich zasad ostrożności by uniemożliwić nieautoryzowany dostęp do swojego konta Klienta osobom nieuprawnionym.
 8. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony. Rodzaje plików cookies, z których korzysta Sklep to:
  1. Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
  2. Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony artmagames.com
  3. Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta.

Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

 1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Klientów o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku, jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze sklepu internetowego.
 2. Niniejszy regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez pobranie dokumentu pod tym Linkiem i dokonanie wydruku.

 

Załącznik nr 1

 

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku dostarczania treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, od dnia zawarcia umowy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).
 4. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszą skrzynkę mailową: reklamacje@artmagames.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.
 5. Zaleca się kontakt telefoniczny ze Sklepem pod numerem telefonu: +48 535 810 705, w razie wątpliwości czy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 2. W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres siedziby firmy/sklepu z dopiskiem ?odstąpienie od umowy?, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni oddania, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 4. W przypadku zwrotu rzeczy będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuj Więcej informacji Odrzuć